GẮN KẾT LAO ĐỘNG VỚI TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI - CƠ HỘI DƯỚI PHẦN CHÌM CỦA TẢNG BĂNG TRÔI

Ths. ĐẶNG THỊ HẢI HÀ - SÁNG LẬP RESPECTVN

MELIA HANOI - 29/8/2018

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA CỦA USAID 

"ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM CỦA VIỆT NAM: SỬ DỤNG DỮ LIỆU GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ LÀM CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN" 

 

GẮN KẾT LAO ĐỘNG VỚI TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 

CƠ HỘI TỪ DƯỚI PHẦN CHÌM CỦA TẢNG BĂNG TRÔI

 

TAKE-AWAY 1 - THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ & PHÚC LỢI XÃ HỘI

60_TienThoaiLuongNan.png

Cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội là một nghĩa vụ khó khăn với mọi chính phủ trong nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên nhiều động thái gần đây cho thấy nỗ lực này đang đứng ở ngã ba đường hay vào thế tiến thoái lưỡng nan. Những người cẩm cân nảy mực không ít lần gặp phải thế khó khi các mục tiêu kinh tế xung đột với các mục tiêu xã hội (xem hình bên).

Gắn kết vấn đề lao động trong thương mại là một trong các thách thức đó. Làm sao có thể cải thiện điều kiện sinh hoạt của hàng chục triệu người lao động mà không làm giảm lợi thế cạnh tranh về lao động giá rẻ của nền kinh tế? Và nếu giá lao động không còn rẻ vì yêu cầu xã hội thì năng suất lao động và năng lực cạnh tranh thương mại có cùng tăng lên không?