top of page

Thu, Mar 30

|

Quận 3

THE KNOW 2 WHERE IS LEARNING (L&D) IN BUSINESS MODEL?

Consultative workshop to navigate business challenges with L&D

Registration is closed
See other events
THE KNOW 2 WHERE IS LEARNING (L&D) IN BUSINESS MODEL?
THE KNOW 2 WHERE IS LEARNING (L&D) IN BUSINESS MODEL?

Time & Location

Mar 30, 2023, 3:00 PM – 6:00 PM GMT+7

Quận 3, 21 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 77000, Vietnam

About the event

(Vietnamese Below)

Dear Valued Members & Partners,

L&D - Learning & Development - has been always the foundation & the first layer of bricks to build the entire solid house that takes any business to anywhere they want to go at any time (Please revisit the last layer of the Balanced Scorecard below).

Even during the pandemic or economic downturn, an organisation is unable to stop learning new things or growing from old lessons so that it can outperform its competitors or overcome the "storm" successfully.

However, how can L&D navigate today's business challenges? How to persuade investors to spend more on L&D even on the verge of a crisis or economic recession?

This is the key reason why after THE KNOW 1 series -  THINKING & WORKING LEAN POST- COVID19,   Respect Vietnam & Amcham Vietnam organise the consultative workshop THE KNOW 2 titled "Where is L&D located in Business Model?" in order to together with participants to answer the key question whether we can navigate today's business challenges with L&D.

THE CONTENT OF CONSULTATIVE WORKSHOP "THE KNOW 2"

THE KNOW 2, the second among 05 THE KNOW workshops featuring the following main contents:

3:00 PM - 4:00 PM: CONSULTATIVE WORKSHOP

Can L&D - Learning & Development - be able to navigate today's business challenges?

 • Where is L&D located on Business Model?
 • What are the key indicators that speak L&D's direct impacts on business priorities?
 • Could L&D navigate today business challenges?

Moderator: Mrs. Đặng Thị Hải Hà, Founder of Respect Việt Nam & Author of OPC Model

Guest speakers: Experts from Intel Vietnam, Dow Chemical, Deloitte & Manpower share their professional & personal L&D insights & stories

4:00 PM - 4:30 PM: SHARING NEW APPROACH:

The marriage between L&D & business goals: OKRs on Business Model Canvas in learning organisations by RespectVN

 • The story of service industry: Deep learning about customers for lean management in Covid19
 • The story of the manufacturing industry: Deep learning from "Intelligent fast mistakes" to manage the teams on One Page for Change (OPC)

Presenter: Mrs. Đặng Thị Hải Hà, Founder of Respect Việt Nam & Author of OPC Model

Contributors: Guest Speakers & participants

4:30 PM - 5:00 PM:  CONSULT & SEARCH FOR THE LIKE-MINDED

 • Consult on the joint effort on L&D
 • Search for like-minded partners on the joint L&D effort

5:00 PM - 6:00 PM: NETWORKINH & GIFT GIVING

Kính gửi Quý Thành viên và Đối tác,

L&D - Học tập và Phát triển - vẫn luôn là nền móng và hàng gạch đầu tiên góp phần xây nên cả một ngôi nhà kinh doanh vững chãi, nơi có thể đưa bất cứ doanh nghiệp nào đến bất cư nơi đâu vào bất cứ lúc nào mà họ muốn (Vui lòng xem thêm lớp cuối cùng của Thẻ điểm Cân bằng ở phía dưới).

Ngay trong thời kỳ đại dịch hay bối cảnh suy thoái kinh tế, một tổ chức không thể ngừng việc học hỏi thêm điều mới hay cũng như trưởng thành hơn nhờ những bài học cũ rồi từ đó có thể vượt lên trên đối thủ của họ hoặc thành công vượt qua “cơn bão”.

Tuy nhiên, làm sao có thể điều hướng & xoay chuyển những thách thức về kinh doanh trong giai đoạn hiện nay bằng L&D? Làm sao có thể thuyết phục nhà đầu tư chi trả cho L&D ngay cả trong giai đoạn khó khăn như khủng hoảng hay tiệm cận suy thoái?

Đây là lý do sau series THE KNOW 1 - TƯ DUY LÀM VIỆC & QUẢN TRỊ TINH GỌN HẬU COVID19, Respect Việt Nam & Amcham Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn THE KNOW 2 - "L&D đang ở đâu trên Mô hình kinh doanh?" nhằm cùng các thành viên tham gia trả lời câu hỏi về khả năng điều hướng & xoay chuyển thách thức kinh doanh với L&D.

NỘI DUNG HỘI THẢO THAM VẤN "THE KNOW 2"

THE KNOW 2 là hội thảo thứ hai của chuỗi 05 hội thảo THE KNOW, với các nội dung chính:

3:00 PM - 4:00 PM: THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Học tập & Phát triển (L&D) có thể định hướng & xoay chuyển thách thức kinh doanh không?

 • L&D ở đâu trên Mô hình kinh doanh?
 • Chỉ số nào đo lường hiệu quả L&D tác động trực tiếp lên ưu tiên kinh doanh?
 • L&D có thể xoay chuyển thách thức & khó khăn kinh doanh hiện nay hay không?

Điều phối: Bà Đặng Thị Hải Hà, Nhà sáng lập Respect Việt Nam & tác giả mô hình OPC

Khách mời: Bốn chuyên gia từ Intel Vietnam, Dow Chemical, Deloitte & Manpower chia sẻ ý kiến câu chuyện cá nhân & chuyên môn về L&D

4:00 PM - 4:30 PM: CHIA SẺ GIẢI PHÁP MỚI

Mối lương duyên giữa L&D và ưu tiên kinh doanh: Giải pháp OKR trên Business Model Canvas trong những tổ chức học tập sâu của RespectVN

 • Câu chuyện của ngành dịch vụ: Học sâu về khách hàng để quản trị tinh gọn trong Covid19
 • Câu chuyện của ngành sản xuẩt: Học sâu từ "Sai lầm thông minh" để quản trị đội ngũ trên Một trang giấy OPC

Trình bày: Bà Đặng Thị Hải Hà, Nhà sáng lập Respect Việt Nam & tác giả mô hình OPC

Bình luận: Các khách mời & người tham dự

4:30 PM - 5:00 PM: THAM VẤN & TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

 • Tham vấn ý kiến về nỗ lực chung L&D
 • Tìm kiếm đối tác đồng hành với nỗ lực L&D

5:00 PM - 6:00 PM: GIAO LƯU & TẶNG QUÀ

Share this event

bottom of page