top of page

Xử lý xung đột

1. Xử lý 05 xung đột tại Huế

3. Xử lý 04 xung đột phát sinh (Xanh Villas, Hanoi, Sapa)

2. Xử lý rủi ro nhân sự đóng cửa SP Huế do HR kém

HR/OD functions

1. Năng lực quản lý HR/OD kém trên toàn SPHR

2. Tuyển HR/Data Analyst nhưng không sử dụng

3. GOP toàn hệ thống bị ảnh hưởng từ chất lượng nhân sự ở tất cả các tầng

KPI - OKR

1. KPI = Năng lực chuyên môn + Hiệu suất hợp tác + Khả năng tuân thủ quy định

2. Đề xuất OKR giảm tiêu cực, tăng chủ động & dễ đo lường

3. Vẫn cần nhân sự đánh giá hiệu quả sử dụng Đề xuất OKR

SOP

1. SOP hiện có chồng chéo, mâu thuẫn, khó hiểu, khó áp dụng

2. Quy chế làm việc (bắt buộc theo luật) không đồng nhất

3. SOP min đảm bảo quy tắc cơ bản cần nghiêm túc thực hiện

bottom of page