WE@WORK - ASHW+ trong tổ chức của bạn

Updated: May 9, 2019

Trang blog này là nơi để các thành viên trong tổ chức của bạn bổ sung và trao đổi kiến thức cơ bản về Phòng chống quấy rối tình dục trong mối quan hệ với các vấn đề khác tại nơi làm việc (ASHW+)
Thành viên của tổ chức có thể làm gì với blog này?

Mỗi thành viên có thể follow thành viên khác, viết và quan trọng nhất là COMMENT vào mỗi blog/box ÍT NHẤT MỘT LẦN để thể hiện cam kết tham gia, đóng góp và hành động vì ASHW+ tại nơi làm việc của mình.


Lưu ý với thành viên:

Nếu bạn mong muốn viết riêng Blog để thể hiện quan điểm của mình, admin sẽ trao quyền này cho bạn. Chúng tôi khuyến khích càng nhiều người viết càng tốt

Lưu ý với admin khi tạo thêm người viết:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search for the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon ( ⠇) on the Follow button

  5. Select Set as Writer

Tel: +84 888061222 

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus