top of page
banner.png

Câu 1: "Tinh gọn không chỉ là giảm lãng phí mà còn là không giảm giá trị".

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_033903.png

Câu 2: Diễn giả Yến Phạm chia sẻ chu kỳ 5 giai đoạn của tư duy tinh gọn và nhấn mạnh sai lầm phổ biến là bỏ qua bước đầu tiên " xác định hệ giá trị theo quan điểm khách hàng". 

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_035013.png

Câu 3: Diễn giả Đoan Hoàng chia sẻ 3 đặc trưng của Nội quy làm việc số hóa - tinh gọn đã được triển khai tại Fashion Garments.

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
Screenshot_20221212_035606.png

Câu 4: Nội quy Quấy rối tình dục chia sẻ thực tế về (1) nhiều định nghĩa chưa rõ ràng trong luật; (2) tiêu chí về hành vi, bằng chứng chưa rõ. Do đó, doanh nghiệp nên áp dụng tư duy tinh gọn để xây dựng hướng dẫn cụ thể bằng infographics.

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
image_processing20220926-31-14hic8u.png

Câu 5: Diễn giả Đoàn Xuân Trường đưa ra ví dụ của việc có thể tránh "Tam sao thất bản" khi diễn giải và áp dụng các quy đinh, tiêu chuẩn bằng tư duy tinh gọn.

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_040431.png

Câu 6:

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_040645.png

Câu 7:

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_040951.png

Câu 8: Diễn giả Đặng Thị Hải Hà nhấn mạnh: "Cần xóa bỏ 4 loại văn hóa và thúc đẩy 2 nhóm văn hóa "tôn trọng" và "học tập" để các chính sách trở nên hiệu quả, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh và làm việc phát triển mạnh mẽ. 

Anh/chị đánh giá kiến thức/thông điệp này như thế nào (Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5)?
Anh/chị hãy cho biết lý do tại sao?
Anh/chị có bổ sung/ý kiến khác không?
How did we do?
Don’t love itNot greatGoodReally goodLove it
Screenshot_20221212_041144.png
Trên đây là hình ảnh của Bộ luật Lao động trên Một trang giấy và Nội quy lao động trên Một trang giấy do RespectVN nghiên cứu và xây dựng. 
 
Anh/chị có muốn thực hành xây dựng Quy định/Quy trình/Chính sách tại Công ty trên Một trang giấy như trên không?

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

bottom of page