top of page

D6. Disciplinary action pyramid?

Bạn chọn các hình thức xử lý kỷ luật nào để áp dụng trong chính sách ASHW+ tại AAV?

Luật lao động 2012 chỉ xác định 03 mức độ xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế làm việc trong một tổ chức. Đó là (i) khiển trách, (ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, (iii) Cách chức; (iv) Sa thải.


Chính sách của Actionaid quốc tế đề cập hoặc gợi ý các mức độ kỷ luật khác nhau tùy vào khả năng ra quyết định của lãnh đạo, nhóm làm việc hoặc phòng ban Nhân sự/Phát triển tổ chức của AAV Việt Nam. Bao gồm sa thải, nghỉ việc không trả lương (leave without pay), cách chức, sa thải, hoặc chuyển việc (trong quá trình điều tra tìm kiếm thông tin...)


Chính sách của AAV quốc tế cũng nói rất rõ đến việc phải nghiên cứu luật pháp quốc gia trong khi áp dụng chính sách ASHW+ quốc tế tại Việt Nam.


Hãy xem dự thảo Tháp xử lý kỷ luật mà RespectVN xây dựng để cùng thảo luận xem AAV nên áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nào?

 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work7 Comments


Tôi đồng ý với tài khoản trang.vuhong về việc xem xét bỏ giai đoạn 2 (nghỉ được trả lương)

Like

Mức kỷ luật thứ 2 chưa hợp lý, nó thậm chí còn thấp hơn cả mức khiển trách, bỏi người vi phạm không những không phải làm việc nhưng vẫn được trả lương. Nên xem xét loaijbor hình thức kỷ luật này.

Like

Tôi thấy mức độ kỷ luật số 2 - "Tạm nghỉ việc được trả lương" chưa thực sự phù hợp và có thể cân nhắc để bỏ ra khỏi tháp xử lý kỷ luật. Ngoài ra chính sách Anti-Sexual Harrassment của AA cũng ghi rõ "A range of creative punitive measures may be identified by the committee based on the seriousness of the case." Nên cân nhắc điểm này trong tháp để có những phương án xử lý mở.

Like

tôi nghĩ nên bỏ hình thức số 2 - nghỉ việc được trả lương vì đã bị tố cáo QRTD mà lại có thêm ngày nghỉ có lương như nghỉ phép thì chưa hợp lý lắm

Like

Unknown member
May 23, 2019

Cảm ơn ý kiến của các đại sứ. Mong tiếp tục nhận được ý kiến của các đại sứ khác để chúng ta cùng sớm thống nhất được nội dung hoàn thiện chính sách

Like
bottom of page