D6. Disciplinary action pyramid?

Bạn chọn các hình thức xử lý kỷ luật nào để áp dụng trong chính sách ASHW+ tại AAV?

Luật lao động 2012 chỉ xác định 03 mức độ xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế làm việc trong một tổ chức. Đó là (i) khiển trách, (ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, (iii) Cách chức; (iv) Sa thải.


Chính sách của Actionaid quốc tế đề cập hoặc gợi ý các mức độ kỷ luật khác nhau tùy vào khả năng ra quyết định của lãnh đạo, nhóm làm việc hoặc phòng ban Nhân sự/Phát triển tổ chức của AAV Việt Nam. Bao gồm sa thải, nghỉ việc không trả lương (leave without pay), cách chức, sa thải, hoặc chuyển việc (trong quá trình điều tra tìm kiếm thông tin...)


Chính sách của AAV quốc tế cũng nói rất rõ đến việc phải nghiên cứu luật pháp quốc gia trong khi áp dụng chính sách ASHW+ quốc tế tại Việt Nam.


Hãy xem dự thảo Tháp xử lý kỷ luật mà RespectVN xây dựng để cùng thảo luận xem AAV nên áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nào?

1/10

Respect Vietnam is the leading organisational excelence expert in Vietnam & in the region

 

 

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved