top of page

D6. Disciplinary action pyramid?

Bạn chọn các hình thức xử lý kỷ luật nào để áp dụng trong chính sách ASHW+ tại AAV?

Luật lao động 2012 chỉ xác định 03 mức độ xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế làm việc trong một tổ chức. Đó là (i) khiển trách, (ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, (iii) Cách chức; (iv) Sa thải.


Chính sách của Actionaid quốc tế đề cập hoặc gợi ý các mức độ kỷ luật khác nhau tùy vào khả năng ra quyết định của lãnh đạo, nhóm làm việc hoặc phòng ban Nhân sự/Phát triển tổ chức của AAV Việt Nam. Bao gồm sa thải, nghỉ việc không trả lương (leave without pay), cách chức, sa thải, hoặc chuyển việc (trong quá trình điều tra tìm kiếm thông tin...)


Chính sách của AAV quốc tế cũng nói rất rõ đến việc phải nghiên cứu luật pháp quốc gia trong khi áp dụng chính sách ASHW+ quốc tế tại Việt Nam.


Hãy xem dự thảo Tháp xử lý kỷ luật mà RespectVN xây dựng để cùng thảo luận xem AAV nên áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật nào?

 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work



bottom of page