top of page

D7. Protect or Prevent? 

"There are no great organizations.

There are only great people who make great organizations"

-----------

Respect Vietnam prepares purpose-driven leaders

& people-centric organizations

in the face of the fast-changing world of work4 kommentarer


Toi dong y voi khung Phong-Chong nay

Lik

Khung phòng - chống là tốt, tuy nhiên đi đôi với mỗi luận điểm này đều cần chính sách/quy định cụ thể. Bên cạnh đó tăng cường hoạt động truyền thông để nhiều người được biết và thực hiện

Lik

Quynh
Quynh
24. mai 2019

@phuonganh.nguyen - Bình luận của bạn rất chính xác, một cơ chế gồm 4P cụ thể và khả thi chính là đáp án cho bài toán có phòng chống QRTD được ko? Tuy nhiên các nội dung phòng chống khác cũng cần cơ chế cụ thể. Rất mong bạn sẽ tham gia tích cực hơn vào ngày trao đổi trong tuần tới

Lik

Về cơ bản, tôi đồng ý với khung Phòng - Chống này, tuy nhiên, tôi nghĩ việc "Tiếp nhận các tố cáo, phản hồi nhanh nhất có thể" là một kết quả của việc xây dựng một cơ chế (chính sách, quy trình, task-force) tố cáo, phản hồi hiệu quả. Nên xem xét mở rộng điểm này ra.

Lik
bottom of page