For FGL Staff - Nhân sự
labor-law-guide_47721636_edited_edited.jpg
logo FGL.png
logo FGL.png

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION GARMENTS

Quản lý con người luôn là một trong những thách thức lớn nhất trong quản trị tổ chức & kinh doanh. Nếu chúng ta áp đặt quá nhiều quy định quy trình vào công việc, nhân sự sẽ làm việc kỷ thuật, trách nhiệm nhưng lại thiếu sáng tạo chủ động. Nếu chúng ta dựa quá nhiều vào con người thì các yếu tố cảm tính, sai sót sẽ là các cản trở không nhỏ đối với công tác quản lý chuyên nghiệp.

 

Vậy làm sao để cân đối hoặc khiến con người và quy trình phù hợp lẫn nhau, đặc biệt trong khi chúng ta đang mong muốn thúc đẩy cùng lúc HIỆU QUẢ & KỶ LUẬT tại nơi làm việc?


RespectVN vô cùng vinh dự được