top of page
Tải văn bản
Screen Shot 2022-03-22 at 00.04.04.png
logo FGL.png

Your content has been submitted

XIN CHÀO CÁC ANH/CHỊ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
VÀ NHÂN SỰ CỦA FASHION GARMENTS

Quản lý con người luôn là một trong những thách thức lớn nhất trong quản trị tổ chức & kinh doanh. Nếu chúng ta áp đặt quá nhiều quy định quy trình vào công việc, nhân sự sẽ làm việc kỷ thuật, trách nhiệm nhưng lại thiếu sáng tạo chủ động. Nếu chúng ta dựa quá nhiều vào con người thì các yếu tố cảm tính, sai sót sẽ là các cản trở không nhỏ đối với công tác quản lý chuyên nghiệp.

 

Vậy làm sao để cân đối hoặc khiến con người và quy trình phù hợp lẫn nhau, đặc biệt trong khi chúng ta đang mong muốn thúc đẩy cùng lúc HIỆU QUẢ & KỶ LUẬT tại nơi làm việc?


RespectVN vô cùng vinh dự được đồng hành cùng FGL trong hành trình THE KNOW (cột màu vàng trong bảng dưới đây) để bước đầu chuyển đổi Nội quy lao động thành một công cụ thúc đẩy cùng lúc HIỆU QUẢ & KỶ LUẬT tại FGL.

Rất mong hai bên hợp tác hiệu quả ở mức mức cao nhất để sản phẩm THE KNOW - Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh diễn họa (infographics) trở thành công cụ như mong muốn.

​Xin mời anh/chị sử dụng demo Cẩm nang nội quy lao động bằng hình ảnh bằng cách quét mã QR hoặc nhấp chuột vào mã QR dưới đây:

the fgl
Anchor 1

​Lịch họp

Chương trình

The KNOW

BIẾT (KNOW) để TIẾN BỘ (GROW)

______________________

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức tăng cường KIẾN THỨC nội quy để:

 • Phân biệt "đúng/đúng đắn"

 • Phân biệt "cấm/phải/nên"

 • Xác định nguyên nhân/hệ quả của hành vi cá nhân

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kế trong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN 

 3. Bốn (4) giờ đào tạo trực tuyến/tiếp về the KNOW

The GROW

TIẾN BỘ (GROW) để THỂ HIỆN BẢN THÂN (SHOW)

______________________

MỤC TIÊU: 

Mọi cá nhân trong tổ chức cải thiện TƯ DUY về nội quy để:

 • Hiểu rõ nơi làm việc hơn

 • Hiểu rõ team của mình hơn

 • Hiểu rõ bản thân hơn

 • Xác định mong muốn đóng góp cho nơi làm việc;

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kế trong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. Tám (8) giờ đào tạo trực tuyến/tiếp về the GROW

 4. Thử thách 7 ngày mỗi tháng cải thiện TƯ DUY 

 5. Năm (5) video clip thê hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm nang

The SHOW

THỂ HIỆN (SHOW) để LÀM CHỦ (GO)

______________________

MỤC TIÊU:

Mọi cá nhân trong tổ chức cải thiện THÓI QUEN áp dụng Nội quy nội bộ để:

 • Bản thân nhìn thấy thay đổi

 • Đồng nghiệp nhìn nhận

 • Lãnh đạo nhìn nhận thay đổi

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kế trong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. Mười hai (12) giờ đào tạo trực tuyến/tiếp về the SHOW

 4. Thử thách 14 ngày mỗi tháng cải thiện HÀNH VI

 5. Mười (10) video clip thể hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm nang

 6. Hướng đẫn tự thiết kế nội dung, hình ảnh, video clip bắng DESIGN THINKING

The GO

LÀM CHỦ (GO) quy tắc làm việc để cùng THÀNH CÔNG

______________________

MỤC TIÊU:

Đội ngũ (team) cải thiện THÓI QUEN thực hiện Nội quy để:

 • Các cá nhân hợp tác hơn

 • Các team hợp tác hơn

 • Chủ động hoàn thiện Nội quy bằng nỗ lực đội nhóm

SẢN PHẨM 

 1. Cẩm nang diễn giải nội quy tổ chức bằng infographics

  • ​Bản PDF phân giải cao

  • ​Link đăng nhập vào thiết kế trong 01 năm 

 2. Bài kiểm tra kiến thức trực tuyến MỘT LẦN

 3. ​Mười sáu (16) giờ đào tạo trực tuyến/tiếp về the GO

 4. Thử thách 21 ngày mỗi tháng cải thiện HÀNH VI

 5. Hai mươi (20) video clip thể hiện 5 thông điệp quan trọng nhất trong Cẩm nang

 6. Hướng đẫn tự thiết kế nội dung, hình ảnh, video clip bắng DESIGN THINKING

 7. ​Hướng dẫn xây dựng ĐỀ XUẤT cải thiện Nội quy trên 01 trang giấy Business Model Canvas

Kế hoạch dự kiến

fglxrvn-the-kno_42688866.png

Tiến độ triển khai

ASSESS ĐÁNH GIÁ

75_MayLocThongTin_Eng.png

WeTALK - WeTRACK                                                            WeLEARN                   WeSHARE                             WeACT

Đánh giá Mục tiêu của Bước ASSESS

 • FGL & RVN đã thống nhất các vấn đề cần cải thiện trong Bảng Khảo sát 10 điểm

 • FGL đã xác định được Mục tiêu & Kết quả chuyển đổi Nội quy lao động thành công cụ hiệu quả trước 2/9/2021

Đánh giá Kết quả của Bước ASSESS

 • Về mặt nội dung:  Hai bên thống nhất đảm bảo đúng đủ với nội dung NQLĐ đã đăng ký

 • Về cấu trúc của văn bản gốc:  Hai bên thống nhất điều chỉnh cấu trúc -đưa các hình thức chế tài - xử lý kỷ luật - từ Chương 11 và/hoặc các chương liên quan -  lên vị trí phù hợp & gắn kết với các quy định tiêu chuẩn nhằm đảm bảo NLD hiểu rõ hệ quả của hành vi, mức độ & phạm vi vi phạm; 

 • Về mặt câu chữ: FGL yêu cầu RVN có nghiệp vụ sẽ làm ngắn gọn văn bản nhưng vẫn đảm bảo nội dung đúng đủ và dễ hiểu cho người lao động.

ACCESS TIẾP CẬN

76_GenToChuc_motto.png

WeTALK - WeTRACK                                                            WeLEARN                   WeSHARE                             WeACT

Mục tiêu mong đợi - trước 10/9/2021:

 • FGL & RVN thống nhất cách tiếp cận CHU KỲ QUAN HỆ LAO ĐỘNG - NÊN/PHẢI

 • FGL & RVN thống nhất cách thiết kế design - hình ảnh - icon ký hiệu - sắp xếp câu chữ

Cách làm:

ADMIT CHẤP NHẬN

64_Tang Bang Troi.png

WeTALK - WeTRACK                                                            WeLEARN                   WeSHARE                             WeACT

Mục tiêu:

 • FGL & RVN thống nhất các điểm "đau" cần thừa nhận 

Kết quả:

 • Thống nhất thiết kết hoàn chỉnh của Một Chương mẫu

 • Thống nhất các phân loại CÂN & PHẢI dựa trên căn cứ "từ khóa" 

 • ​Thống nhất lần cuối việc sửa hay không 10 tiêu chí cần tránh ở phần ASESSS 

ALIGN GẮN KẾT

81_PuzzleDone.png

WeTALK - WeTRACK                                                            WeLEARN                   WeSHARE                             WeACT

Mục tiêu:

 • FGL & RVN thống nhất Trang bìa của Cẩm nang 

 • FGL & RVN thống nhất các khoản "độc lập" trong Chương 11

 • FGL & RVN thống nhất nội dung Welfare

Kết quả:

 • RVN giới thiệu các mẫu Trang bìa đã thực hiện để FGL chọn

 • ​RVN trình bày phương án lồng các khoản "độc lập" vào các Chương khác

 • RVN trình bày ý kiến về phần Welfare FGL đã thiết kế - FGL quyết định giữ nguyên

ACHIEVE ĐẠT MỤC TIÊU

93a_Objectives & Key results.png

WeTALK - WeTRACK                                                            WeLEARN                   WeSHARE                             WeACT

Mục tiêu:

 • FGL & RVN thống nhất lần cuối (MỘT LẦN) các nội dung cần chỉnh sửa 

Cách làm:

 • FGL xem lại bản demo lần cuối và cho ý kiến bằng văn bản (email, feedback) về các nội dung cần chỉnh sửa - lưu ý ND cần phục vụ Mục tiêu cao nhất mà hai bên đã thỏa thuận

 • RVN nghiên cứu, phản hồi và chỉnh sửa theo Mục tiêu đã thỏa thuận

 • ​FGL & RVN thống nhất để tiến hành đào tạo và test kiến thức cho NLD về Cẩm nang

TIÊU CHÍ CƠ BẢN                                                                       Ý KIẾN RVN          Ý KIẾN FGL                          WEBINAR

OKR TRACKER
bottom of page