top of page
Hướng dẫn thực hành
No sexual harassment at work

5. QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

Quy định cụ thể của AAV ngăn lạm quyền môi trường làm việc thù địch trong AAV.

Quy trình quản lý hiệu suất

nguồn nhân lực
NHÂN VIÊN
QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN
GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

1. Hướng dẫn phát hành & form 

2. Nhận hướng dẫn & form 

3. Xem lại công việc đã làm

4. Phê duyệt (và sửa đổi) đánh giá của nhân viên

5. Cùng nhau xem xét

6. Tiến hành cuộc gặp 1-1

7. Tham khảo ý kiến của Line Manager để đưa ra khuyến nghị

9. Nhận toàn bộ báo cáo/tài liệu soát xét

8. Xem xét và đề xuất các hành động tiếp theo

10. Phê duyệt lần cuối

Quản lý hiệu suất kém

Hai lần đánh giá hiệu suất kém liên tiếp

1

Kế hoạch cải thiện hiệu suất (PIP) cho một quý nhất định

Hàng tháng 

2

PIP được xem xét bởi Người quản lý dây chuyền và Người quản lý HROD 

Hơn một phần tư

3

Nếu có sự cải thiện rõ rệt

Nếu KHÔNG có sự cải thiện rõ rệt

Tiếp tục làm việc

chấm dứt dịch vụ

(thông báo chính thức 3o ngày dương lịch)

Lặp đi lặp lại màn trình diễn nghèo nàn

Theo quy định của Luật Lao động

bottom of page