top of page

GENDER EQUALITY IN RELATION TO OTHER WORKPLACE ISSUES (WGE +)

  • 30bước

Giới thiệu

Những câu hỏi dưới đây sẽ phần nào giúp học viên thay đổi trong nhận thức về bình đẳng giới trong mối quan hệ với các vấn đề khác có liên quan tại nơi làm việc.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page