top of page

Xử lý xung đột

1. Xử lý 05 xung đột tại Huế

3. Xử lý 04 xung đột phát sinh (Xanh Villas, Hà Nội, Sapa)

2. Xử lý rủi ro nhân sự đóng cửa SP Huế do HR kém

chức năng HR/OD

1. Năng lực quản lý HR/OD kém trên toàn SPHR

2. Tuyển dụng Nhân sự/Phân tích dữ liệu nhưng không sử dụng

3. GOP toàn hệ thống bị ảnh hưởng từ chất lượng nhân sự ở tất cả các tầng

KPI - OKR

1. KPI = Năng lực chuyên môn + Hiệu suất tác nghiệp + Năng lực chấp hành quy định

2. Đề xuất OKR giảm tiêu cực, tăng chủ động & dễ đo lường

3. Vẫn cần đánh giá hiệu quả đánh giá sử dụng Đề xuất OKR

SOP

1. SOP hiện có chồng chéo, vật kê, khó hiểu, khó áp dụng

2. Quy định làm việc (bắt buộc theo luật) không đồng nhất

3. SOP tối thiểu đảm bảo quy tắc cơ bản cần nghiêm túc thực hiện

bottom of page