Khóa học

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KHI ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ RESPECTVN & GIẢNG VIÊN

RỦI RO & CHI PHÍ RỦI RO

Khi áp dụng Luật lao động tại Việt Nam

Rủi ro khi áp dụng

các quy định rõ ràng

​trong Luật

  • CD Baby Social Icon

Lương tối thiểu

Làm thêm giờ

Chi trả bảo hiểm

Tuyển dụng và sa thải 

​v.v.

Rủi ro khi áp dụng

các quy định chưa rõ ràng trong Luật

  • CD Baby Social Icon

Hạn chế giờ giải lao

Thanh toán làm thêm giờ

Hưởng bảo hiểm

​Giải quyết tranh chấp

​v.v.

Rủi ro khi áp dụng

các tiêu chuẩn chưa được quy định trong Luật

  • CD Baby Social Icon

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng

Phân biệt đối xử trong trả lương

Quấy rối tình dục

Bắt nạt & bạo hành tinh thần