top of page
image.png

THE KNOW 1

fellowship-100_58690810_edited.jpg
MỤC TIÊU

E2E | Cùng học tập để phát triển vững vàng

Chương trình đào tạo khai vấn doanh nghiệp 2022-2024

3 NỘI DUNG

PHẦN 01

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

PHẦN 02

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

TINH GỌN - HIỆU QUẢ - GẮN KẾT

 • Tăng cường tư duy tinh gọn

 • Tăng hiệu quả áp dụng nội quy 

 • Tăng gắn kết đội ngũ từ thấu hiểu kỳ vọng khách hàng về CSR

 • Tăng cường kiến thức luật pháp 

 • Tăng hiệu quả áp dụng nội quy 

 • Tăng hiểu biết kỳ vọng khách  hàng  về trách nhiệm xã hội   doanh nghiệp (CSR)

PHẦN 03

TỔ CHỨC HỌC TẬP 

HIỆU QUẢ - GẮN KẾT - BỀN VỮNG 

 • Tăng cường hiệu quả hợp tác & làm việc nhờ tư duy tinh gọn 

 • Tăng cường gắn kết đội ngũ thông qua kỳ vọng khách hàng về CSR 

 • Phát triển bền vững nhờ đội ngũ làm việc kỷ luật & gắn kết

E2E | Tại sao?

Kiến thức về luật pháp lao động luôn song hành với tư duy & khả năng hợp tác & ra quyết định tại nơi làm việc.

 

Một người công nhân hay một quản lý cấp cao đều là người lao động (theo định nghĩa trong Bộ Luật Lao động 2019,  

trừ phi quản lý đó là đại diện pháp luật của "người sử dụng lao động" - doanh nghiệp & tổ chức đang vận hành tại Việt Nam và cũng được điều chỉnh bởi luật pháp Viêt Nam.

 

Chỉ hiểu sai khái niệm này mà nhiều quyết định sai lầm được đưa ra tại nơi làm việc, khiến cá nhân, đội ngũ và cả tổ chức chịu ảnh hưởng bởi định kiến, cảm tính, mâu thuẫn, 

v.v. dẫn đến những hệ quả về mặt hiệu suất, tính bền vững. 

 

E2E ra đời là để giúp các cá nhân, đội ngũ và tổ chức cùng nhau học tập hiệu quả hơn, chuyển giao kiến thức tốt hơn và cùng nhau phát triển vững vàng hơn trong biến động. 

3 NỘI DUNG

PHẦN 01

CÁ NHÂN HỌC TẬP 

TỰ TIN - HIỆU QUẢ - ỔN ĐỊNH  

Kiến thức về luật pháp lao động luôn song hành với tư duy & khả năng hợp tác & ra quyết định tại nơi làm việc.

 

Một người công nhân hay một quản lý cấp cao đều là người lao động (theo định nghĩa trong Bộ Luật Lao động 2019,  

trừ phi quản lý đó là đại diện pháp luật của "người sử dụng lao động" - doanh nghiệp & tổ chức đang vận hành tại Việt Nam và cũng được điều chỉnh bởi luật pháp Viêt Nam.

 

Chỉ hiểu sai khái niệm này mà nhiều quyết định sai lầm được đưa ra tại nơi làm việc, khiến cá nhân, đội ngũ và cả tổ chức chịu ảnh hưởng bởi định kiến, cảm tính, mâu thuẫn, 

v.v. dẫn đến những hệ quả về mặt hiệu suất, tính bền vững. 

 

E2E ra đời là để giúp các cá nhân, đội ngũ và tổ chức cùng nhau học tập hiệu quả hơn, chuyển giao kiến thức tốt hơn và cùng nhau phát triển vững vàng hơn trong biến động. 

Kiến thức

Kiến thức pháp luật lao động, việc làm, kinh doanh & thương mại trong nước & quốc tế 

Kỹ năng 

Kỹ năng làm việc, áp dụng nội quy, chính sách làm việc & hiệu quả hợp tác

Tư duy

Tư duy hệ thống, tư duy thiết kế, tư duy tinh gọn & tư duy phát triển  bền vững 

E2E | EDUCATION 2 ENGAGEMENT 

1
Nội Dung 

CÁ NHÂN HỌC TẬP

70_NonProductionEfforts.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
KỲ VỌNG VIỆC LÀM 
Online
1
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về việc làm, quan hệ việc làm

 • Các quy định mới về hợp đồng lao động 

 • Các quy định mới ảnh hưởng lên quan hệ lao  

 • Tác động lên việc làm & kỳ vọng về việc làm 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

37_BenhNuaVoi-2.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
QUYẾT TÂM LÀM VIỆC
Online
2
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về năng suất, hiệu quả làm việc

 • Các quy định mới về năng suất, hiệu quả làm việc 

 • Các quy định mới khác ảnh hưởng lên cá nhân 

 • Tác động lên việc làm & thu nhập cá nhân 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

70_NonProductionEfforts.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
TƯ DUY TINH GỌN
Online
3
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định và chính sách mới cần tư duy tinh gon

 • Thay đổi tư duy để hiểu & áp dụng đúng

 • Tư duy tinh gọn để tạo ảnh hưởng cá nhân 

 • Kỹ năng diễn giải nội quy bằng tư duy tinh gọn 

 • Kỹ năng thuyết phục lãnh đạo sử dụng nội quy  

59_DuongCongHocTap.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
Online
4
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định & tiêu chuẩn về việc làm hiệu quả 

 • Thay đổi tư duy để hợp tác với người sử dụng lao động 

 • Thay đổi tư duy để tránh tranh chấp, gắn kết việc làm

 • Kỹ năng hợp tác hiệu quả, giải quyết xung đột 

 • Kỹ năng học tập có mục đích để làm việc hiệu quả 

E2E | EDUCATION 2 ENGAGEMENT 

2
Nội Dung 

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

1. THIỆN CHÍ MÙA VIRUS.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
GẮN KẾT HIỆU QUẢ
Online
1
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về việc làm, quan hệ việc làm

 • Các quy định mới về hợp đồng lao động 

 • Các quy định mới ảnh hưởng lên quan hệ lao  

 • Tác động lên việc làm & kỳ vọng về việc làm 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

28._ĐÔNG_LỰC_LÀM_VIỆC.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
PHÚC LỢI & ĐỘNG LỰC
Online
2
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về năng suất, hiệu quả làm việc

 • Các quy định mới về năng suất, hiệu quả làm việc 

 • Các quy định mới khác ảnh hưởng lên cá nhân 

 • Tác động lên việc làm & thu nhập cá nhân 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

27_ThangTrachNhiem_TA.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
TRÁCH NHIỆM NGHĨA VỤ
Online
3
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định và chính sách mới cần tư duy tinh gon

 • Thay đổi tư duy để hiểu & áp dụng đúng

 • Tư duy tinh gọn để tạo ảnh hưởng cá nhân 

 • Kỹ năng diễn giải nội quy bằng tư duy tinh gọn 

 • Kỹ năng thuyết phục lãnh đạo sử dụng nội quy

000.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
CHẤT LƯỢNG/HIỆU QUẢ
Online
4
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định & tiêu chuẩn về việc làm hiệu quả 

 • Thay đổi tư duy để hợp tác với người sử dụng lao động 

 • Thay đổi tư duy để tránh tranh chấp, gắn kết việc làm

 • Kỹ năng hợp tác hiệu quả, giải quyết xung đột 

 • Kỹ năng học tập có mục đích để làm việc hiệu quả 

E2E | EDUCATION 2 ENGAGEMENT 

3
Nội Dung 

TỔ CHỨC HỌC TẬP

66_DanhGiaNangLuc.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
NĂNG LỰC TỔ CHỨC 
Online
1
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về việc làm, quan hệ việc làm

 • Các quy định mới về hợp đồng lao động 

 • Các quy định mới ảnh hưởng lên quan hệ lao  

 • Tác động lên việc làm & kỳ vọng về việc làm 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

70_NonProductionEfforts.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
QUY TRÌNH TINH GỌN
Online
3
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định và chính sách mới cần tư duy tinh gon

 • Thay đổi tư duy để hiểu & áp dụng đúng

 • Tư duy tinh gọn để tạo ảnh hưởng cá nhân 

 • Kỹ năng diễn giải nội quy bằng tư duy tinh gọn 

 • Kỹ năng thuyết phục lãnh đạo sử dụng nội quy

63_An elephant in the room.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
THÔNG TIN NỘI BỘ
Online
2
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các định nghĩa mới về năng suất, hiệu quả làm việc

 • Các quy định mới về năng suất, hiệu quả làm việc 

 • Các quy định mới khác ảnh hưởng lên cá nhân 

 • Tác động lên việc làm & thu nhập cá nhân 

 • Kỹ năng & tư duy cần thiết mới 

000.png
70_NonProductionEfforts_edited_edited_edited.jpg
TỔ CHỨC BỀN VỮNG 
Online
4
02 GIỜ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
02 GIỜ LÀM BÀI TRỰC TUYẾN
4 GIỜ
 • Các quy định & tiêu chuẩn về việc làm hiệu quả 

 • Thay đổi tư duy để hợp tác với người sử dụng lao động 

 • Thay đổi tư duy để tránh tranh chấp, gắn kết việc làm

 • Kỹ năng hợp tác hiệu quả, giải quyết xung đột 

 • Kỹ năng học tập có mục đích để làm việc hiệu quả 

E2E | EDUCATION 2 ENGAGEMENT 

4
fellowship-100_58690810_edited.jpg
MỤC TIÊU

E2E | Cùng học tập để phát triển vững vàng

Chương trình đào tạo khai vấn doanh nghiệp 2022-2024

3 NỘI DUNG

PHẦN 01

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

PHẦN 02

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

TINH GỌN - HIỆU QUẢ - GẮN KẾT

PHẦN 03

TỔ CHỨC HỌC TẬP 

HIỆU QUẢ - GẮN KẾT - BỀN VỮNG 

E2E | Hội thảo chia sẻ 

Sau Chương trình Đào tạo & Khai vấn cho 100 doanh nghiệp, các hội thảo chia sẻ thành công, bài học sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác công tư trong các nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế & phúc lợi xã hội. 

 

HỘI THẢO 01: E2E & Amcham/Eurocham tại Đà Nẵng 

 • Hội thảo dành cho 50 doanh nghiệp miền Trung đã, đang và có mong muốn tham gia Chương trình E2E

 • Hội thảo chia sẻ bài học và thành công đến các hiệp hội thương mại và đối tác xã hội trong quan hệ lao động   

 

HỘI THẢO 02: E2E & Amcham/Eurocham tại Long An 

 • Hội thảo dành cho 50 doanh nghiệp miền Nam đã, đang và có mong muốn tham gia Chương trình E2E

 

HỘI THẢO 03: E2E & Amcham/Eurocham tại Hà Nội 

 • Hội thảo dành cho 50 doanh nghiệp miền Bắc đã, đang và có mong muốn tham gia Chương trình E2E

3 HỘI THẢO

PHẦN 01

CÁ NHÂN HỌC TẬP

PHẦN 02

ĐỘI NGŨ HỌC TẬP

Kiến thức

Kiến thức pháp luật lao động, việc làm, kinh doanh & thương mại trong nước & quốc tế 

Kỹ năng 

Kỹ năng làm việc, áp dụng nội quy, chính sách làm việc & hiệu quả hợp tác

Tư duy

Tư duy hệ thống, tư duy thiết kế, tư duy tinh gọn & tư duy phát triển  bền vững 

bottom of page