top of page

ĐỀ XUẤT THEO OKR

93b_Objectives & Key results.png
93a_Objectives & Key results.png
mẫu online
download

Cách tính chi phí xung đột

cách tính

10/46 loại chi phí xung đột

1. WT - Chi phí (năng suất) thực tế của thời gian bị lãng phí - Khoản trả công cho thời gian xung đột (chậm tiến độ, hiệu suất thấp..)

2. WO - Chi phí cơ hội bị lãng phí – doanh số không được tạo ra khi có xung đột chậm tiến độ, hiệu suất thấp

3. WTa - Chi phí (năng suất) thực tế của thời gian bị mất (nghỉ việc, thôi việc)

4.WOa -  Chi phí cơ hội bị mất – doanh số không được tạo ra khi xung đột dẫn đến nghỉ việc thôi việc

5. RB - Chi phí tư vấn xung đột về quyền – chi phí và thơi gian mất đi khi thuê trọng tài (bắt buộc), luật sư, cán bộ nhà nước

6. IB - Chi phí tư vấn xung  đột về lợi ích – chi phí và thời gian mất đi khi thuê trọng tài (không bắt buộc), hòa giải, chuyên gia tâm lý, chuyên gia đào tạo, quản lý xung đột/khủng hoảng

7. TO - Chi phí, trợ cấp thôi việc, xa thải, đền bù, tuyển dụng, đào tạo mới, thay thế nhân sự, chi phí đầu tư vào kỹ năng tay nghề, chi phí điều chuyển thay đổi

 

8. SP - Chi phí xây dựng hệ thống quy trình quản lý xung đột chính thức/chuyên nghiệp

 

9. Com – Chi phí bồi thường người lao động, trả lương khi đình công

 

10. FP - Phạt chế tài từ Nhà nước, nhãn hàng, chi phí audit

Căn cứ tính chi phí xung đột

  • 2.1 giờ/tuần ~ 01 ngày/tháng = xung đột/NLD

  • 25% ~ 50% trên tổng số lao động xin nghỉ việc, thôi việc vì xung đột

  • Năng suất ảnh hưởng vì xung đột xử lý kém: 8.3% với NLD, 30-70% với quản lý

  • Doanh số trên một NLD = 5000k x 2.25

  • Chi phí thôi việc/NLD = 5000k x 12 x (30% ~ 150%)

  • Chi phí nghỉ việc, giãn việc = Độ dài xung đột x  4%

  • Độ dài xung đột (xử lý nguyên nhân gốc rễ) = 90 n

  • Chi phí tư vấn pháp lý – xung đột quyền = 200000k

  • Chi phí tư vấn xung đột lợi ích TB = 100000k

  • Chi phí y tế của người bị stress vì xung đột cao hơn người khác 50%

bottom of page