top of page

W E @ W O R K
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÁNG CHIA SẺ

Nơi ứng xử trong doanh nghiệp có Trách nhiệm dẫn đến Khả năng Phục hồi của Tổ chức

4 CÂU CHUYỆN
TỪ 4 NHÀ SẢN XUẤT

Trong ngành May mặc - Da giày - Điện tử - Nội thất
Cotton Threads

Nhà sản xuất

trang phục

- Nhà cung cấp dài hạn cho các thương hiệu quốc tế

- Đầu tư đáng kể vào các cam kết công và tư ESG

- Dẫn đầu về thẩm định của bên thứ ba và kiểm toán nội bộ

- Chủ động áp dụng các sáng kiến RBC & CSR mới

Nhà sản xuất

giày dép

- Nhà cung cấp dài hạn cho các thương hiệu quốc tế

- Diễn viên CSR được công nhận và lãnh đạo RBC công nghiệp

- Góp phần quan trọng vào cải cách chính sách và pháp luật quốc gia

- Chủ động áp dụng các sáng kiến RBC & CSR mới

Nhà sản xuất

điện tử

- Nhà cung cấp dài hạn cho các thương hiệu quốc tế

- Đầu tư đáng kể vào chứng nhận ESG ​& các phương pháp hay nhất

- Dẫn đầu về thẩm định của bên thứ ba và kiểm toán nội bộ

- Chủ động áp dụng các sáng kiến RBC & CSR mới

Nhà sản xuất

Nội thất

- Nhà cung cấp dài hạn cho các thương hiệu quốc tế

- Đầu tư đáng kể vào chứng nhận ESG ​& các phương pháp hay nhất

- Cung cấp minh bạch kết quả thẩm định & biện pháp khắc phục

- Chủ động áp dụng các sáng kiến RBC & CSR mới

KỲ VỌNG ĐƯỢC CHIA SẺ TỪ

ỨNG XỬ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM (RBC) 

Cả 4 nhà sản xuất đều có chung kỳ vọng RBC
Contractor

​Điều nhân viên mong đợi

 • Gia tăng niềm tin của nhân viên vào các kết quả của RBC dẫn đến An ninh công việc dài hạn, Thu nhập/Bảo vệ quyền lợi & Phát triển nghề nghiệp;

 • Gia tăng niềm tin của nhân viên vào kết quả RBC dẫn đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được củng cố

 • Tăng sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các mục tiêu RBC của người sử dụng lao động

Contractor

​Điều nhà tuyển dụng mong đợi

 • Gia tăng sự đồng thuận của người sử dụng lao động/lãnh đạo/người quản lý trong các kết quả của RBC dẫn đến một tổ chức kiên cường không có rủi ro chi phí cao, xung đột và khủng hoảng

 • Tăng sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các mục tiêu RBC của người sử dụng lao động

 • Tăng tỷ lệ mua RBC của Khách hàng và Cộng đồng dựa trên Phản hồi tích cực của nhân viên về kết quả RBC

THỬ THÁCH ĐƯỢC CHIA SẺ

MẶT BY 4 NHÀ SẢN XUẤT

Cả 4 nhà sản xuất đều phải đối mặt với những thách thức RBC giống nhau

THỬ THÁCH

số 1

44_TamSaoThatBan.png

Giải thích tiêu chuẩn quốc gia (liên) không mạch lạc

THỬ THÁCH

số 2

06-Trách_nhiệm_doanh_nghiệp_mùa_di

Điểm chuẩn RBC/CSR quốc gia (liên) không nhất quán

THỬ THÁCH

Số 3

16_too_many_standard.png

chồng lên nhau

biện pháp thẩm định 

THỬ THÁCH

Số 4

43_CSR_Light from outside or within_

Những nỗ lực không thể đo lường và tốn kém dẫn đến các khoản đầu tư ngắn hạn không nhất quán

CÁC GÓI GIẢI PHÁP CHIA SẺ

Để giúp cả 4 Nhà sản xuất đạt được mục tiêu RBC và đạt được khả năng phục hồi của tổ chức
AAV_Restructured%20workplace%20cycle_edi

KEY​ THÁCH THỨC

 • Bộ Quy tắc Ứng xử (CoC) của Nhà sản xuất Số 1 dài dòng, không mạch lạc và khó diễn giải đối với phần lớn Người chịu trách nhiệm từ Bộ phận Tuân thủ, Quản lý Nhân sự, Nhóm ESG cũng như Non-PIC (Tài chính, Vận hành, Kiểm soát Chất lượng )

 • Yêu cầu đào tạo CoC bắt buộc đạt về số lượng nhưng chưa đáp ứng về chất lượng. 90% công nhân sản xuất & 50% giám sát viên không chắc chắn về các tiêu chuẩn chính;

 • Các chính sách và quy định về OD/HR (Phát triển Tổ chức/Nhân sự) có liên quan không phù hợp với CoC và luật pháp địa phương

 

KEY ​SOLUTIONS

 • Bộ Quy tắc Ứng xử được thiết kế lại dưới dạng đồ họa thông tin để toàn bộ lực lượng lao động hiểu và tuân thủ tốt hơn (nhóm mục tiêu là công nhân sản xuất)
 • Mối quan hệ & sự gắn kết giữa CoC và các chính sách OD/HR có liên quan khác đã được ghi lại trong đồ họa thông tin để thảo luận, đào tạo và ra quyết định hiệu quả về chi phí
 • Đào tạo về CoC & các chính sách liên quan được cung cấp dưới dạng truyện tranh & đồ họa thông tin

Nhà sản xuất.01

Chính sách RBC mạch lạc hơn & Bộ công cụ

Sử dụng design để giải thích sự không mạch lạc và đề xuất các thay đổi trong khung chính sách của RBC

 • 05 Giải thích về sự không nhất quán của chính sách trong 4P (Vấn đề/Quy trình/Con người/Chính sách)

 • 05 Nguyên nhân gốc rễ của chính sách RBC không nhất quán được phân tích in Công thức quản lý RCCC (Rủi ro - Xung đột - Thay đổi - Khủng hoảng)

 • 25 Những thay đổi trong sự gắn kết chính sách được đề xuất trong Vòng đời việc làm (từ tuyển dụng đến sa thải)

Nhà sản xuất.02
tích hợp
nhiều lớp
Nền tảng học tập tổ chức

Áp dụng công nghệ & tư duy thiết kế để cung cấp nền tảng học tập 24/7 cho mọi tầng lớp nhân sự

 • Thư viện kiến thức về chính sách RBC gồm 25 khu vực được cung cấp trong một nền tảng học tập tích hợp cho tất cả các lớp nhân sự với quyền truy cập 24/7 & quyền thành viên đặc biệt cho bảo mật và an ninh

 • 3 Trang web riêng biệt & bao gồm cho 3 lớp nhân sự để lấp đầy lỗ hổng kiến thức chính sách giữa các lớp

 • Các công cụ xây dựng năng lực và giao tiếp dưới dạng Hỏi & Đáp, cheatsheets, các khóa học cấp tốc, các thử thách trực tuyến, v.v. được cung cấp trên mỗi trang web để những người tham gia trong 3 lớp ở cùng một trang về RBC

Screen Shot 2021-01-04 at 23.09.14.png

KEY​ THÁCH THỨC

 • Nhà sản xuất số 2 không đáp ứng các yêu cầu đào tạo công nhân của khách hàng trong quá trình thẩm định định kỳ về các lĩnh vực tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật lao động quốc gia;

 • Áp lực sản xuất trong mùa cao điểm & chất lượng đào tạo thấp đã thách thức Nhà sản xuất số 2 trong việc đáp ứng các yêu cầu về đào tạo và thẩm định khác;

 • Công nhân cổ xanh & cổ trắng và kể cả những người quản lý chỉ được tìm hiểu chính sách, pháp luật và  quy định khi phát sinh mâu thuẫn liên quan đến quyền và lợi ích kinh tế chính đáng của họ;

kEY ​SOLUTIONS

 • Nền tảng học tập trực tuyến cung cấp một thư viện kiến thức tích hợp trong khung chính sách 4P để học tập & giáo dục nội bộ/ngoại tuyến nhất quán;
 • Nền tảng học tập được tùy chỉnh để phù hợp với văn hóa/DNA của Nhà sản xuất số 2
 • Nền tảng lấy người học làm trung tâm & bao gồm toàn bộ vòng đời việc làm 

Nhà sản xuất.03

Thẩm định bền vững hơn dựa trên Quản lý xung đột/thay đổi

Đầu tư vào xung đột nội bộ

& quản lý thay đổi để thúc đẩy quá trình thẩm định bền vững và đo lường được nhiều hơn

KEY​ THÁCH THỨC

 • Nhà sản xuất số 3 đã đầu tư vào các nỗ lực thẩm định hàng năm. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán ESG thay đổi theo từng năm, thậm chí tùy thuộc vào các kiểm toán viên khác nhau; 

 • Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng 70% các biện pháp khắc phục được đề xuất là khắc phục nhanh, đôi khi mang tính chất cửa sổ & không thể giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống hoặc nguyên nhân gốc rễ;

 • Các Nhóm Tuân thủ & Đào tạo đã và đang đầu tư vào rất nhiều sáng kiến vượt quá khả năng thẩm định nhưng kết quả nói chung là không thể đo lường được, dẫn đến việc họ không thuyết phục được ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư;

kEY ​SOLUTIONS

 • Các nhà lãnh đạo & PIC được đào tạo để thống nhất về mục tiêu cuối cùng là đầu tư vào các nỗ lực "chuyên cần" có thể đo lường và bền vững, mang lại lợi ích trực tiếp cho cả nhân viên/người sử dụng lao động;
 • Lãnh đạo & PIC đã đạt được sự đồng thuận về Quản lý thay đổi/xung đột nội bộ tích hợp có thể dẫn đến cải tiến 4P (Vấn đề/Con người/Quy trình/Chính sách);
 • Dữ liệu về quản lý thay đổi/xung đột tích hợp đề xuất các vấn đề 4P, nguyên nhân gốc rễ của chúng & các giải pháp để giải quyết một cách có hệ thống ảnh hưởng tích cực đến tất cả quá trình thẩm định
 • 30 vấn đề chính về thẩm định (P1) được xác định & 20 vấn đề được giải quyết nhanh chóng;

 • 15 vấn đề Quản lý Nhân sự Chủ chốt (P2) được xác định & 10 vấn đề được giải quyết một cách có hệ thống;

 • 9 Vấn đề chính về thủ tục (P3) được xác định chính xác & 5 được cải thiện một cách có hệ thống;

 • 3 Chính sách chính trong Phát triển Tổ chức & Quản lý Nguồn nhân lực (OD/HR) được sửa đổi & thiết kế theo khuôn khổ/đồ họa thông tin;

Nhà sản xuất.04

Sự đồng thuận về mục tiêu của RBC trên Canvas mô hình tổ chức

Đạt được sự đồng thuận về mục tiêu về chi phí RBC/quỹ/tác động đối với Canvas mô hình tổ chức

 • Khái niệm về Đồng thuận Mục tiêu RBC trên Org. Mô hình Canvas giới thiệu đến Lãnh đạo & Cán bộ phụ trách

 • RBC Chi phí/Quỹ/Tác động được trình bày trên Tổ chức 9 khối xây dựng. Bạt Mô Hình;

 • Tất cả các lớp nhân sự được đào tạo & thống nhất về Chi phí/Quỹ/Mục tiêu tác động của RBC đối với Tổ chức. Model Canvas (trên nền tảng);

 • Chiến lược RBC ba năm được thực hiện/đồng ý trên Org. vải mô hình

Screen Shot 2021-01-06 at 09.16.11.png

KEY​ THÁCH THỨC

 • Nhà sản xuất số 4 đã đầu tư rất nhiều vào hoạt động thẩm định & ngoài thẩm định trong những năm qua. Tuy nhiên, áp lực tài chính do Covid19 gây ra đã khiến họ xem xét lại khoản đầu tư hàng năm; 

 • Các nhóm ESG cảm thấy khó giải thích tất cả các chi phí và lợi ích có liên quan cho các nhà lãnh đạo hàng đầu vì hầu hết các tác động của ESG đều không thể đo lường được;

 • Thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt là chi phí/lợi ích của ESG ảnh hưởng đến giá trị/thương hiệu của công ty như thế nào & làm thế nào để tất cả nhân sự có liên quan hiểu được mối quan hệ này;

KEY ​SOLUTIONS

 • Khái niệm về Mục tiêu RBC của WE@WORK Đồng thuận vềCanvas kinh doanh tổ chứcgiới thiệu với lãnh đạo cao nhất của Nhà sản xuất số 4;
 • Sự đồng thuận về mục tiêu của RBC trên Org. Mô hình Canvas phải đạt được giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu và sau đó là các phần còn lại của tổ chức;
 • Trang web độc quyền trênNền tảng Weatwork.cođược thiết kế cho từng lớp nhân sự & từng bộ phận có liên quan  để nghiên cứu & tùy chỉnh Đồng thuận mục tiêu của họ trên Canvas mô hình tổ chức;
 • Các chiến lược ba năm được phát triển và sở hữu bởi các bộ phận & nhóm chịu trách nhiệm trong khung thời gian do các nhà lãnh đạo cấp cao xác định; 

KIỂM TRA

Man Reaching Star

"Nếu Nhà sản xuất đo lường được nỗ lực thẩm định của mình, họ sẽ đầu tư bền vững & chủ động hơn"

"Không có gì trực tiếp hơn là lợi ích cho người lao động 
hơn là đầu tư vào mối quan hệ 
giữa họ và người sử dụng lao động của họ.."
 
"Cái giá của sự bất đồng và xung đột về
RBC làm cho quá trình thẩm định rất tốn kém.."
 
“4 cấp độ Gắn kết chính sách - Học tập
Tổ chức - Chiến lược thẩm định -
Sự đồng thuận về mục tiêu trên Org. Người mẫu Canvas 
chỉ đơn giản là giải thích tất cả các nỗ lực của RBC."

Man Reaching Star

"Việc đo lường các nỗ lực của RBC phải là sự kết hợp  among Cơ cấu chi phí, Trợ cấp/Tài trợ & Xây dựng thương hiệu/Danh tiếng của tổ chức"

"Tôi đồng ý rằng một mối quan hệ lành mạnh nên 
chỉ dựa trên những yếu tố quan trọng nhất như
như giao tiếp, cam kết & đóng góp 
(3C) từ cả hai phía ... nhưng họ phải
đo lường được" 

 
"Thật tuyệt vời khi Canvas có thể giải thích
tất cả mọi thứ trong một trang, không có vấn đề làm thế nào
các vấn đề RBC phức tạp và xuyên suốt là"

WE@WORK (2015) và sau này là WEATWORK (2017) là sự cống hiến và cam kết của chúng tôi nhằm thống nhất các mục tiêu của nhân viên và mục tiêu của nhà tuyển dụng. Các nền tảng này cũng thúc đẩy văn hóa học hỏi của tổ chức trong mỗi tổ chức. 

Chúng tôi tin rằng công cụ từng đoạt giải thưởng này sẽ nâng cao tiêu chuẩn thành công của RBC theo cách thực tế và hội tụ dẫn đến khả năng phục hồi của tổ chức.

Hà Đăng - MPS Cornell'09 - Tác giả WE@WORK/WEATWORK

GIẢI THƯỞNG ĐẠI HỌC LUND

IMG_3692.JPG

Công nghệ tốt cho năm 2017

bottom of page