top of page

1

Năng suất - Hiệu suất - Hiệu quả không phải là cái khái niệm giống nhau

Các nhà quản lý cần phân biệt chúng để quản lý tốt hơn.

Dùng khái niệm nào để đo lường chất lượng quản lý là do các nhà quản lý muốn tập trung vào yếu tố nào?

1. Lợi nhuận trong thời gian nhanh nhất? 

2. Tỉ lệ hoàn vốn cao nhất?

3. Kế hoạch đã xây dựng được triển khai hiệu quả nhất?

Năng suất              

Tốc độ hoàn thành các đầu ra quan trọng nhất?

=

Hiệu suất

Kết quả đầu ra có tương ứng với nguồn lực đã được đầu tư hay không?

+

Hiệu quả 

Kết quả đầu ra thực tế có tương ứng với đầu ra mong đợi như đã kế hoạch?

2

"Hiệu suất không phải là số lượng của tất cả các đầu việc mà một cá nhân hoặc một đội ngũ phải hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định"

"Hiệu suất là hiệu quả sử dụng nguồn lực đã đầu tư vào 20% đầu việc quan trọng nhất mà một đội ngũ phải hoàn thành để đạt được 80% kết quả quan trọng nhất của một dự án"

Anchor 2
Anchor 1
The Multiple Business Applications of th
Anchor 3

3

"Quản lý hiệu suất đơn giản là quản lý nhân sự"

Quản lý hiệu suất là quản lý hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực liên quan (nhân sự, thời gian, nguyên liệu, công cụ làm việc, v.v.) để hoàn thành 20% công việc quan trong nhất nhằm thu được 80% kết quả lớn nhất 

Screen Shot 2019-10-16 at 12.33.08.png
005_edited.jpg

Vu My Lan

Nguyên CEO AEON - CEO Apax English

​Cố vấn cao cấp Respect Vietnam

bottom of page