1

Năng suất - Hiệu suất - Hiệu quả không phải là cái khái niệm giống nhau

Các nhà quản lý cần phân biệt chúng để quản lý tốt hơn.

Dùng khái niệm nào để đo lường chất lượng quản lý là do các nhà quản lý muốn tập trung vào yếu tố nào?

1. Lợi nhuận trong thời gian nhanh nhất? 

2. Tỉ lệ hoàn vốn cao nhất?

3. Kế hoạch đã xây dựng được triển khai hiệu quả nhất?

Năng suất              

Tốc độ hoàn thành các đầu ra quan trọng nhất?

=