top of page
000.png

​XIN CHÀO CÁC ĐẠI SỨ ASHW+

Các bạn là những cá nhân xuất sắc được đa số nhân sự trong tổ chức tự nguyện bầu ra để tham gia Nhóm làm việc vì nỗ lực phòng chống các hành vi quấy rối tình dục trong mối quan hệ với các vấn đề bất công khác (ASHW+) trong tổ chức của mình. Các bạn cũng đã được lãnh đạo tổ chức ủng hộ tuyệt đối thông qua sự đầu tư vào thời gian và chi phí cơ hội vào các hoạt động ASHW+ vào ngày 26/4 vừa qua.

04 BƯỚC THAM GIA THỬ THÁCH 90 NGÀY

4steps
BƯỚC

​​1. Tham vấn ý kiến của 100% nhân sự thông qua tương tác online/offline về ASHW+;

2. Tham vấn ý kiến lãnh đạo trên cơ sở ý kiến tổng hợp từ các tầng nhân sự; 

3. Đánh giá hành vi cụ thể và thực tế của nhân sự về ASHW+ (nếu có)

4.  Đánh giá hành vi cụ thể và thực tế của lãnh đạo/đối tác trước cá hành vi của nhân sự về ASHW+ (nếu có)

THAM VẤN
01

Đánh giá 360 độ chính sách ASHW+ hiện có thông qua 4P (P1 - Mục tiêu chính sách, P2 - Quy trình, P3 - Nhân lực, P4 - Vấn đề cần giải quyết)

(9/4/2019 - 9/5/2019)

1. Xác định các vấn đề/trường hợp điển hình (P1 - Problem)

2. Xác định yếu tố  quy trình ASHW+ (P2 - Procedure) 

3.  Xác định yếu tố nhân lực, đối tác, lãnh đạo (P3 - People)

4. Xác định tính thống nhất giữa mục tiêu và nguồn lực đầu tư để thực hiện mục  (P4 - Purpose) 

Xác định các yếu tố 4P cơ bản trong xây dựng và thực hiện chính sách ASHW+ trên cơ sở điều kiện và nguồn lực thực tế

BƯỚC
02
​XÁC ĐỊNH
(9/4/2019 - 9/6/2019)

1. Đề xuất  các phương án giải quyết vấn đề (Problem-solving)

2. Đề xuất các phương án cải tiến quy trình (Procedure Improvement)

3. Đề xuất các phương án tăng cường sự tham gia (People Engagement)

4. Đề xuất các phương án thống nhất mục tiêu và nguồn lực (P2-P3-P4 so với P1) 

ĐỀ XUẤT
03

Đề xuất (kèm chi phí và lợi ích) các thay đổi 4P cơ bản trong chính sách ASHW+ hiện có với sự hỗ trợ của bên thứ ba và chuyên gia 

BƯỚC
(9/6/2019 - 9/7/2019)

1. Thí điểm các đề xuất được phê duyệt

2. Đánh giá 360 lần hai với sự tham gia của các đối tác liên quan

3. Hoàn thiện chính sách với 4 thành phần 4P 

4. Lên kế hoạch & vận động để lãnh đạo phê duyệt chiến lược trong dài hạn (ít nhất 01 sau khi dự án kết thúc)  

Thí điểm chính sách ASHW+ đã được phê duyệt điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện trong dài hạn

(sau khi dự án kết thúc)

04
BƯỚC
HOÀN THIỆN
(9/6/2019 - 9/7/2019)
ĐỌC THÊM
ĐỌC THÊM
ĐỌC THÊM
CẬP NHẬT THÔNG TIN
Công cụ
UPDATES
Screen Shot 2019-04-25 at 23.50.13.png

July 2018

​Sexual Harassment Behaviour Management 2018

AAV Staff perceptions after training

+
000.png

April 6, 2019

WE@WORK Guide to AAV

An overall Guide on how WE@WORK works on ASHW+ prepared & sent to AAV

+
Screen Shot 2019-04-25 at 23.52.07.png

July 2018

#metoo around the globe 

A quick snapshot about 05 #metoo cases around the globe, incl. Vietnam

+
Screen Shot 2019-04-20 at 17.21.55.png

April 14, 2019

We360 (1) Report

An infographic report on We360 results of AAV individual opinions on ASHW+ collected was prepared 

+
Screen Shot 2018-06-14 at 15.38.22.png

July 2018

Sexual Harassment Behaviour Management 2018

RVN post-training report for AAV

+
Screen Shot 2019-04-26 at 00.20.00.png

Jan 25, 2019

#Metoo at work 

A brief on #metoo in Vietnam and how to make changes that actual work - featured at R-Magazine Spring 2019

+
ĐÁNH GIÁ
01
01 đánh giá

D1. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

D2. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D3. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D4. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D5. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D6. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D7. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D8. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D9. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

D10. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Your content has been submitted

bottom of page