​XIN CHÀO CÁC ĐẠI SỨ ASHW+

Các bạn là những cá nhân xuất sắc được đa số nhân sự trong tổ chức tự nguyện bầu ra để tham gia Nhóm làm việc vì nỗ lực phòng chống các hành vi quấy rối tình dục trong mối quan hệ với các vấn đề bất công khác (ASHW+) trong tổ chức của mình. Các bạn cũng đã được lãnh đạo tổ chức ủng hộ tuyệt đối thông qua sự đầu tư vào thời gian và chi phí cơ hội vào các hoạt động ASHW+ vào ngày 26/4 vừa qua.

04 BƯỚC THAM GIA THỬ THÁCH 90 NGÀY

 
BƯỚC
THAM VẤN
01

Đánh giá 360 độ chính sách ASHW+ hiện có thông qua 4P (P1 - Mục tiêu chính sách, P2 - Quy trình, P3 - Nhân lực, P4 - Vấn đề cần giải quyết)

(9/4/2019 - 9/5/2019)

Xác định các yếu tố 4P cơ bản trong xây dựng và thực hiện chính sách ASHW+ trên cơ sở điều kiện và nguồn lực thực tế

BƯỚC
02
​XÁC ĐỊNH
(9/4/2019 - 9/6/2019)
ĐỀ XUẤT
03

Đề xuất (kèm chi phí và lợi ích) các thay đổi 4P cơ bản trong chính sách ASHW+ hiện có với sự hỗ trợ của bên thứ ba và chuyên gia 

BƯỚC
(9/6/2019 - 9/7/2019)

Thí điểm chính sách ASHW+ đã được phê duyệt điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện trong dài hạn

(sau khi dự án kết thúc)

04
BƯỚC
HOÀN THIỆN
(9/6/2019 - 9/7/2019)
CẬP NHẬT THÔNG TIN
 
 

July 2018

​Sexual Harassment Behaviour Management 2018

AAV Staff perceptions after training

April 6, 2019

WE@WORK Guide to AAV

An overall Guide on how WE@WORK works on ASHW+ prepared & sent to AAV

July 2018

#metoo around the globe 

A quick snapshot about 05 #metoo cases around the globe, incl. Vietnam

April 14, 2019

We360 (1) Report

An infographic report on We360 results of AAV individual opinions on ASHW+ collected was prepared 

July 2018

Sexual Harassment Behaviour Management 2018

RVN post-training report for AAV

Jan 25, 2019

#Metoo at work 

A brief on #metoo in Vietnam and how to make changes that actual work - featured at R-Magazine Spring 2019

ĐÁNH GIÁ
01
 

D1. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D2. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D3. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D4. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D5. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D6. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D7. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D8. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D9. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

D10. Mời bạn vào blog, góp ý và xem các ý kiến khác

Sau khi xem blog, bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây

Respect Vietnam is the leading organisational excelence expert in Vietnam & in the region

 

 

The Services

The Insights

The Magazine

Tel: +84 888061222 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

​© 2020 by Respect Vietnam

All rights reserved